PRIJAVE ZA VOLONTIRANJE – ASISTENT U SKLOPU DVA PROJEKTA – RASPORED TRENINGA

PRIJAVITE SE ZA ASISTENTA DJECI S TEŠKOĆAMA I DJECI PREDŠKOLSKE DOBI U SKLOPU DVA PROJEKTA

Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce svojim aktivnostima i projektima posvećen je povećanju kvalitete života djece, mladih i odraslih s naglaskom na sve aspekte zdravlja pojedinaca tokom svih životnih dobi, kao i organizacija i skupina. Naši klijenti su građani, djeca, djeca s teškoćama u razvoju, mladi, obitelji, udomitelji i udomljena djeca, Romska populacija, osobe starije dobi, radno sposobno i radno aktivno stanovništvo, nezaposleni, poslovne organizacije i dr.

U sklopu dva projekta tražimo Asistente/volontere u treningu za djecu/mlade s teškoćama u razvoju:
“Moje pravo na pokret, govor i čitanje” – razvoj predčitalačkih i čitalačkih sposobnosti kod djece i mladih s teškoćama u razvoju (UP.02.1.1.15.0028) koji je sufinanciran u sklopu programa Europski strukturni i investicijski fondovi, Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Europski socijalni fond. Projekt završava 6.07.2023. godine. Volonteri će biti uključeni na radionice čitanja za razvoj predčitalačkih i čitalačkih sposobnosti, kroz individualizirani rad u grupi, uz nadzor voditelja aktivnosti – tražimo 8 volontera
„Moje pravo na igru i sport“ koji sufinancira Ministarstvo zdravstva. Projekt će se odvijati kontinuirano tokom 2023. godine. Volonteri će biti uključeni na treninge univerzalne sportske škole, nogometa i plivanja, kroz individualizirani rad u grupi, uz nadzor voditelja aktivnosti – tražimo 10 i više volontera.

Raspored aktivnosti:

PRIJAVE za volontiranje na e-mail: info@ti-si-sunce.hr

Projekt “Moje pravo na pokret, govor i čitanje” je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ministarstvo kulture i medija.
Projekt „Moje pravo na igru i sport“ sufinanciralo je Ministarstvo zdravstva.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr