Građani moraju biti bolje educirani o tome kako se ponašati u kriznim situacijama

Građani trebaju biti bolje informirani i educirani o tome kako se ponašati u kriznim situacijama i opasnostima poput potresa, poplava, industrijskih nesreća, nuklearne katastrofe, ekstremnih temperatura ili pandemije“, jedan je od zaključaka Stručnog skupa na temu Industrijske nesreće i/ili nuklearne katastrofe održanog u organizaciji Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce u sklopu projekta kojemu je jedan od ciljeva educirati građane Grada Zagreba da organiziranije reagiraju u kriznim stanjima ne ometajući, pritom, rad hitnih i dežurnih službi. Naime, nedavni potresi, pandemija, poplave i druga krizna stanja ukazala su na činjenicu da građani, unatoč javno dostupnim podacima i uputama, još uvijek nisu dovoljno informirani o tome kako se ponašati u kriznim situacijama kao i na potrebu da se u kriznim situacijama smanji panika među građanima čime bi se rasteretile hitne službe koje u tim trenutcima moraju biti dostupne najugroženijima.

Na stručnom skupu su, među ostalima, sudjelovali Damir Gašparović, voditelj Odjela za poslove civilne zaštite i operativnu potporu Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost Grada Zagreba, Dalibor Belegić, predstavnik Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo za Zagreb, Domagoj Crnić – Zapovjednik smjena javne vatrogasne postaje Zagreb, Tomislav Resman, Pomoćnik zapovjednika za tehniku i taktiku iz  Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreb, Miroslav Pavlija, član Stožera civilne zaštite Gradske četvrti Trešnjevka-jug, Igor Magdalenić iz Hrvatske udruge kriznog menadžmenta, Darko Đinić, član Vijeća Mjesnog odbora Silvije Strahimir Kranjčević, predstavnik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka-sjever te Božidar Ferk, predstavnik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka-jug.

Govornici na Stručnom skupu mahom su pozdravljali dobru volju i solidarnost hrvatskih građana koji su u svim nevoljama pokazali dobru volju i nesebično pomagali ljudima u potrebi, ali isto tako naglašavali važnost toga da građani dragovoljci postupaju isključivo po nalogu stručnih službi kako ne bi ugrozili i sebe i one kojima žele pomoći. Jer, u pojedinim situacijama bez obzira što je riječ o dragovoljnoj pomoći ugroženima može doći do teškog ozljeđivanja ili životne ugroze onih koji su došli pomoći. „Građani su dobrodošli, ali moraju se priključiti organiziranoj grupi i ponašati se isključivo u skladu sa zapovijedima kriznih stožera. Kad je riječ o ovakvim opasnim stanjima, dragovoljci isključivo mogu odlučiti o tome hoće li pomoći ili ne. U onom trenutku kada odluče pomoći, moraju biti spremni slušati upute stručnih službi“, naglašeno je. Međutim, ima i drugih situacija. Konkretno, kada je riječ o katastrofama poput industrijskih nesreća ili nuklearnih katastrofa, koje su i bile glavna tema stručnog skupa, građani trebaju isključivo slušati upute koje će se emitirati sa službenih kanala i ni na koji način ne smiju samostalno djelovati jer u takvim situacijama nikome ne mogu pomoći, osim ugroziti vlastito zdravlje ili život. Govornici na stručnom skupu iskazali su zabrinutost činjenicom da su građani premalo informirani kako funkcionirati u slučaju ozbiljnih kriznih situacija i nesreća te su se složili da bi bilo potrebno da, unatoč tome što su sve upute građanima u slučaju katastrofa dostupne na raznim platformama, otvoriti web stranicu koja bi sadržavala isključivo takve informacije. Posebno je važno shvatiti da živimo u vremenu kada su stanja ugroze moguća te je na vrijeme potrebno naučiti djecu kako se ponašati u takvim situacijama, gdje će čekati roditelje i slično. Jedino se dobrom preventivom i jasnom organizacijom mogu spriječiti veće ili barem nepotrebne žrtve. Damir Gašparović, voditelj Odjela za poslove civilne zaštite i operativnu potporu Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost Grada Zagreba istaknuo je kako su stručne hitne službe jako dobro organizirane i opremljene, redovito rade sve potrebne vježbe i spremni su brzo i kvalitetno reagirati u kriznim stanjima.

Cilj Stručnog skupa je i istražiti što građani trebaju kako bi im se olakšalo u slučaju katastrofe, što mogu činiti i kako se organizirati da pomognu jednim drugima te da primjereno reagiraju u kriznim situacijama. Stručni skup organiziran je u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta Centra Sunce za lokalnu zajednicu – Sunce među nama“  sufinanciranom u sklopu programa Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice. Naime, prema Procjeni rizika od velikih nesreća za područje grada Zagreba koje je gusto naseljena područje te je kao takvo vrlo rizično za stradavanje stanovnika u situacijama velikih kriza. Istim dokumentom definira se pet najizglednijih katastrofa na području Grada Zagreba: potres, poplava, industrijske nesreće, ekstremne temperature te epidemije i pandemije. Centar Sunce planira provesti mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama, i pružiti neformalnu potporu Planu civilne zaštite Zagreba izradom Priručnika za jačanje otpornosti osjetljivih skupina i Neformalnog programa za upravljanje katastrofama i mobilizaciju i organizaciju vanjskih volontera.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Centra Sunce.

Stajališta izražena u ovoj objavi iskjučiva su odgovornost Centra sunce i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.