Besplatna pravna klinika

Centar Sunce us klopu projekta “Moje pravo na igru i sport – socijalne usluge za djecu s teškoćama u razvoju”, a koji financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za period od 1. lipnja 2023. do 31. svibnja 2024., donosi savjet pravnika za roditelje djece s teškoćama u ravoju kao sažetak Zakona o inkluzivnom dodatku NN 156/23, na snazi od 01.01.2024. godine:

OSTVARIVANJE PRAVA NA OSOBNU INVALIDNINU, DOPLATKA ZA POMOĆ I NJEGU I DOPLATKA ZA DJECU U PRIJELAZNOM RAZDOBLJU OD DANA STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O INKLUZIVNOM DODATKU DO DONOŠENJA RJEŠENJA O INKLUZIVNOM DODATKU

Pravo na osobnu invalidninu i pravo na doplatak za pomoć i njegu

Postupci priznavanja prava na osobnu invalidninu i prava na doplatak za pomoć i njegu započeti prije stupanja na snagu Zakona o inkluzivnom dodatku dovršit će se prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi koji je bio na snazi u trenutku pokretanja postupka.

U postupku povodom žalbe izjavljene protiv rješenja o priznavanju prava na osobnu invalidninu ili rješenja o priznavanju prava na doplatak za pomoć i njegu donesenog prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, bez obzira je li rješenje doneseno prije ili nakon stupanja na snagu Zakona o inkluzivnom dodatku, primijenit će se odredbe Zakona o socijalnoj skrbi koji je bio na snazi u trenutku podnošenja žalbe.

Korisnik prava na osobnu invalidninu i korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu priznatog na temelju Zakona o socijalnoj skrbi koji je bio na snazi u vrijeme donošenja rješenja, ostvaruju priznato pravo i nakon stupanja na snagu Zakona o inkluzivnom dodatku, dok Hrvatski zavod za socijalni rad (dalje: Zavod) rješenjem ne utvrdi ispunjavaju li uvjete za priznavanje prava na inkluzivni dodatak.

Za korisnike prava na osobnu invalidninu i prava na doplatak za pomoć i njegu Zavod je dužan po službenoj dužnosti provesti postupak radi utvrđivanja ispunjavaju li uvjete za priznavanje prava na inkluzivni dodatak najkasnije do 31. prosinca 2024.

Ako Zavod tijekom postupka utvrdi da korisnik prava na osobnu invalidninu ili prava na doplatak za pomoć i njegu ispunjava uvjete za priznavanje prava na inkluzivni dodatak, to će se pravo korisniku priznati od dana stupanja na snagu Zakona o inkluzivnom dodatku.

Za korisnika kojem nakon provedenog postupka za priznavanje prava na inkluzivni dodatak nije priznato to pravo, Zavod će ukinuti rješenje kojim je priznato pravo na osobnu invalidninu odnosno pravo na doplatak za pomoć i njegu s prvim danom idućeg mjeseca od mjeseca u kojem je rješenje Zavoda kojim se ne priznaje pravo na inkluzivni dodatak postalo izvršno.

Za svaki mjesec za koji je korisniku isplaćena osobna invalidnina odnosno doplatak za pomoć i njegu, a priznato mu je i pravo na inkluzivni dodatak, iznos inkluzivnog dodatka umanjit će se za iznos osobne invalidnine odnosno doplatka za pomoć i njegu.

 

Pravo na doplatak za djecu

Postupci priznavanja prava na doplatak za djecu koje se priznaje na temelju oštećenja zdravlja, težeg ili teškog invaliditeta djeteta, a koji su započeti prije stupanja na snagu Zakona o inkluzivnom dodatku, dovršit će se prema odredbama Zakona o doplatku za djecu.

U postupku povodom žalbe izjavljene protiv rješenja o priznavanju prava na doplatak za djecu koje se priznaje na temelju oštećenja zdravlja, težeg ili teškog invaliditeta djeteta donesenog prema odredbama Zakona o doplatku za djecu, bez obzira je li rješenje doneseno prije ili nakon stupanja na snagu Zakona o inkluzivnom dodatku, primijenit će se odredbe Zakona o doplatku za djecu.

Korisnik prava na doplatak za djecu za dijete s težim ili teškim invaliditetom, koji je pravo na doplatak za djecu ostvario do 31. prosinca 2023., ostvaruje priznato pravo i nakon stupanja na snagu Zakona o inkluzivnom dodatku, dok Zavod rješenjem ne utvrdi ispunjava li dijete s težim ili teškim invaliditetom za koje korisnik ostvaruje pravo na doplatak za djecu uvjete za priznavanje prava na inkluzivni dodatak po ovom Zakonu. Zavod je dužan po službenoj dužnosti provesti postupak radi utvrđivanja ispunjavaju li korisnici uvjete za priznavanje prava na inkluzivni dodatak najkasnije do 31. prosinca 2024.

Zavod će korisnicima prava na doplatak za djecu za dijete s težim ili teškim invaliditetom koji pravo ostvaruju nakon stupanja na snagu ovoga Zakona isplaćivati svotu doplatka za djecu počevši od 1. siječnja 2024. pa do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je doneseno rješenje kojim se djetetu s težim ili teškim invaliditetom za koje korisnik ostvaruje pravo na doplatak za djecu priznaje pravo na inkluzivni dodatak.

Iznimno, korisnik prava na doplatak za djecu za dijete s težim ili teškim invaliditetom ostvaruje priznato pravo i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona i ako Zavod nakon provedenog postupka rješenjem utvrdi da dijete s težim ili teškim invaliditetom za koje korisnik ostvaruje pravo na doplatak za djecu ne ispunjava uvjete za priznavanje prava na inkluzivni dodatak po ovom Zakonu, ako je teži ili teški invaliditet nastao prije osamnaeste godine života ili za vrijeme redovitog školovanja, a ostvaruje ga dok god taj invaliditet postoji.

 

Korisnik prava na doplatak za djecu za dijete s oštećenjem zdravlja, koji je temeljem članka 21. Zakona o doplatku na djecu ostvario  pravo na doplatak za djecu u uvećanom iznosu od 15%, odnosno 25% od osnovice, ostvaruje priznato pravo i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona o inkluzivnom dodatku, dok Zavod rješenjem ne utvrdi ispunjava li dijete uvjete za priznavanje prava na inkluzivni dodatak po Zakonu o inkluzivnom dodatku, a najkasnije do 29. veljače 2024.

 

Za djecu s oštećenjem zdravlja, težim ili teškim invaliditetom za koju korisnici ostvaruju pravo na doplatak za djecu, Zavod je dužan po službenoj dužnosti provesti postupak radi utvrđivanja ispunjavaju li uvjete za priznavanje prava na inkluzivni dodatak najkasnije do 31. prosinca 2024.

Ako Zavod utvrdi da dijete s oštećenjem zdravlja, težim ili teškim invaliditetom za koje korisnik ostvaruje pravo na doplatak za djecu ispunjava uvjete za priznavanje prava na inkluzivni dodatak na temelju Zakona o inkluzivnom dodatku, pravo na inkluzivni dodatak priznat će se od dana stupanja na snagu tog Zakona.

Za svaki mjesec za koji je korisniku isplatio svotu doplatka za djecu ovoga članka, a u kojem je djetetu za koje ostvaruje pravo na doplatak za djecu priznato pravo na inkluzivni dodatak, iznos inkluzivnog dodatka umanjit će se za iznos doplatka za djecu.