Savjetovalište Trešnjevka

Datum objave: 22.12.2019

Savjetovalište Trešnjevka

SAVJETOVALIŠTE U ZAJEDNICI – SAVJETOVALIŠTE TREŠNJEVKA

Program se sastoji od više potprograma i projekata koje zajedno čine sveobuhvatnu cjelinu.
Opći cilj «Savjetovališta u zajednici» je razvijati i provoditi programe koji promiču i unapređuju razvoj i zdravlje pojedinca, obitelji i zajednice te graditi socijalno odgovornu zajednicu.

Aktivnosti programa: savjetodavni rad za djecu, mlade i odrasle, pomoć u učenju za učenike, savjetovanje roditelja u odgoju djece, tečaj za buduće roditelje, seminari za razvoj partnerskih vještina, radionice, predavanja, tribine te druge aktivnosti u suradnji sa različitim ustanovama i službama u zajednici.

Savjetovalište u zajednici odgovara na polazišta i zahtjeve Nacionalne obiteljske politike, Vladine Socijalne politike prema djeci i mladima, Programa socijalne politike Grada Zagreba, Gradskog programa djelovanja za mlade, Nacionalnog programa djelovanja za djecu i programa za mlade, te drugih relevantnih stručnih dokumenata.

SURADNJA SA DRUGIM PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA

Projekt Savjetovalište u zajednici – Savjetovalište Trešnjevka (Comunity Councelling Centre Tresnjevka) razvio se i provodi se u partnerstvu sa Vijećima gradske četvrti Trešnjevka Jug i Trešnjevka Sjever i u suradnji sa Centrom sa socijalnu skrb Zagreb-područni ured Trešnjevka,  Zavodom za javno zdravstvo Grada Zagreba-Školska medicina Trešnjevka, te osnovnim školama.

OPIS AKTIVNOSTI

  • Individualno savjetovanje za djecu, mlade i odrasle kojima je potrebna pomoć u svladavanju životnih teškoća
  • Grupno savjetovanje za djecu, mlade i odrasle kojima je potrebna pomoć u svladavanju životnih teškoć
  • Edukativne radionice za djecu i mlade, teme će biti dogovarane sa stručnim suradnicima škola i korisnicima npr. komunikacija, socijalne vještine, zdravo partnerstvo,vršnjačka medijacija i dr.
  • Edukativne radionice za djelatnike škola, učeničkih domova i CZSS    
  • Individualni i grupni tretman djece i mladih sa rizičnim ponašanjem. Svrha je stvarati uvjete za zdrav mentalni i fizički razvoj te socijalnu dobrobit maloljetnika, utjecati na sprječavanje neprihvatljivih oblika ponašanja, pratiti socijalne probleme i pojave kod djeteta i poduzimati mjere za otklanjanje uzroka i posljedica u suradnji sa stručnim osobljem Centra za socijalnu skrb i roditeljima djeteta, te po potrebi i drugim nadležnim tijelima.
  • Individualna pomoć u učenju  – pomoć u učenju uključuje rad s korisnikom 2 sata tjedno kroz period od 2-4 mjeseca. Svrha je pokazati korisniku kako bolje učiti i usvajati gradivo kako bi postigli bolji školski uspjeh.
  • Grupe razvijanja strategija učenja “Kako učiti lako” – kroz 8 radionica koje traju 90 minuta (12 sati ukupno) korisnici će naučiti kako se motivirati i koncentrirati na učenje. Usvojit će napredne tehnike učenja i obrade nastavnog gradiva, organizaciju vremena i prostora, izradu mentalnih mapa, te se nositi sa ispitnim stresom.
  • Partnersko savjetovanje – korisnici dolaze sami ili su upućeni iz CZSS-a. Savjetovanje traje u prosjeku 10 susreta. Svrha je omogućiti korisnicima da uspostave novu ravnotežu u svojim odnosima, poboljšaju međusobnu komunikaciju i uspostave odnos ravnopravnog dostojanstva.
  • Obiteljsko savjetovanje – korisnici dolaze sami ili su upućeni iz CZSS-a. Savjetovanje traje u prosjeku 10 susreta. Svrha je omogućiti korisnicima da uspostave novu ravnotežu u svojim odnosima, poboljšaju međusobnu komunikaciju i uspostave odnos ravnopravnog dostojanstva.

Projekt “Savjetovalište u zajednici – savjetovalište Trešnjevka” je financiran već dulji niz godina od Grada Zagreba – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.